Gymnastikafdelingen 
Program 2022/2023  

 TILMELD dig vores hold

Generalforsamling og årsmøde 23.3.2022


Læs den skriftlige beretning for 2021/2022 her
 

FHI Gymnastik har afholdt generalforsamling og 

årsmøde onsdag 23. marts 2022 kl. 19:00
i mødelokalet ved cafeen i Fløng hallen 

 Deltagere: Mette Schack Wiingaard, Dorte Jacobsen, Zenia Finderup Valsted, Anette Gudomlund, Camilla Andersen og Birte K. Hansen – alle fra bestyrelsen, ingen andre var mødt frem.

 

Referat af årsmødet og generalforsamlingen:
 

1. Valg af dirigent og referent.

    Birte blev valgt til dirigent og referent.
 

2. Valg af 2 stemmetællere

    OK ikke relevant, da vi kun var 6.
 

3. Optælling af tilstedeværende stemmeberettigede

    Alle 6 fremmødte var stemmeberettigede.
 

4. Beretning til godkendelse

    Formanden Mette Schack Wiingaard læste beretningen op, hvor hun takkede bestyrelsen for den   
    store indsats i det forløbne år. Beretningen blev efterfølgende godkendt.

 

5. Regnskab for året 2021 til godkendelse

    Kasseren Zenia Finderup Valsted fremlagde regnskabet for 2021, som blev godkendt.
 

6. Budget for 2022 til orientering

    Kasseren Zenia Finderup Valsted fremlagde budgettet for 2022 til orientering.
 

7. Indkomne forslag

    Ingen indkomne forslag.
 

8. Valg til bestyrelsen med mere:

    a. Formand (lige år) er på valg

        - Mette Schack Wiingaard var på valg.

       Mette genopstillede og blev genvalgt 
 

    b. Kasserer (ulige år) 

        - Zenia Finderup Valsted var ikke på valg.
 

     c. Øvrige bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)

        - Dorte Jacobsen (næstformand) var på valg

        Dorte genopstillede og blev genvalgt
 

        - Anette Gudomlund var ikke på valg – men ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen

        Tak til Anette for den tid, du har været i bestyrelsen.
 

         - Birte K. Hansen var ikke på valg 
 

         - Camilla Andersen var på valg.

          Camilla genopstillede og blev genvalgt.
 

     d. 1 suppleant til bestyrelsen (for 1 år).

          Ingen stillede op som suppleant.
 

      e. Udpegning af 2 delegerede til FHI´s delegeretmøde.

          Udover Mette deltager Camilla og Birte i delegeretmødet den 31. marts 2022.
 

 9. Eventuelt

     Der var ikke noget til eventuelt.


Tak for god ro og orden smiley

 


Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for FHI Gymnastik v/Birte

 

Besøg vores side
FHI Gymnastik | Formand Mette Schack Wiingaard | Mobil: 2812 2312 | Mail: wiingaard.mette@gmail.com